Notice: Undefined index: akce in /home/www/relaxacni-darky.cz/www/relaxacni-darky.cz/index.php on line 35

Notice: Undefined offset: 1 in /home/www/relaxacni-darky.cz/www/relaxacni-darky.cz/index.php on line 41

Notice: Undefined variable: page_class in /home/www/relaxacni-darky.cz/www/relaxacni-darky.cz/index.php on line 280

Notice: Undefined variable: content_class in /home/www/relaxacni-darky.cz/www/relaxacni-darky.cz/index.php on line 281

Notice: Undefined index: order in /home/www/relaxacni-darky.cz/www/relaxacni-darky.cz/index.php on line 308

Notice: Undefined index: cart in /home/www/relaxacni-darky.cz/www/relaxacni-darky.cz/index.php on line 317

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/www/relaxacni-darky.cz/www/relaxacni-darky.cz/index.php on line 317

Notice: Undefined variable: arr in /home/www/relaxacni-darky.cz/www/relaxacni-darky.cz/index.php on line 388

Notice: Undefined variable: array_count in /home/www/relaxacni-darky.cz/www/relaxacni-darky.cz/index.php on line 389

Notice: Undefined variable: tpl_category_menu in /home/www/relaxacni-darky.cz/www/relaxacni-darky.cz/index.php on line 390
Obchodní podmínky | Relaxace.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky zde uvedené vymezují práva a povinnosti vyplývající ze vztahu mezi obchodní korporací Adrop s.r.o. se sídlem Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2, IČ 27312925, DIČ CZ27312925, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 152307, email: info@adrop.cz, telefon: 731203000 (dále jen jako „firma Adrop s.r.o.“ nebo „prodávající“) a Vámi jako objednatelem nebo příjemcem služby (zážitku) či zboží. Službu (zážitek) či zboží objednáváte zejména v internetovém obchodě www.adrop.cz nebo www.adrenalinove-darky.cz (dále společně jako „internetový obchod“). Učiněním závazné objednávky stvrzujete, že jste se seznámil s a akceptuje tyto Obchodní podmínky pro zprostředkování služeb a prodej zboží vyhlášené firmou Adrop s.r.o. . Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

Firma Adrop s.r.o. sděluje, že neúčtuje žádné další poplatky za prostředky komunikace na dálku, to se netýká příp. smluvní přepravy. Firma Adrop s.r.o. požaduje úhradu ceny před plněním od Poskytovatele zážitku, nepožaduje zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu. Ceny zboží a služeb jsou v internetovém obchodě uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a dopravce a způsobu úhrady. V případě, že objednatelem je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo. V případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u jednatele firmy Adrop s.r.o., příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Platnost poukazu firmy Adrop s.r.o. a s tím i smlouva je ukončena okamžikem využití objednané služby (zážitku) nebo vypršením doby platnosti uvedené na poukazu.

Poskytovatel služby (zážitku) může odepřít poskytnutí rezervované služby v případě, že objednatel nebo příjemce popř. další osoby s nimi přítomné budou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných látek.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Obchodní podmínky, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami a občanským zákoníkem.

1. Vymezení pojmů

Internetový obchod

... je elektronický obchod s objednávkovým systémem provozovaným firmou Adrop s.r.o. na internetu, jenž nabízí služby ke zprostředkování a zboží ke koupi objednatelům.

Poskytovatel služeb

... je osoba odlišná od firmy Adrop s.r.o., která v rezervovaném místě a čase fyzicky vykonává pro příjemce službu (zážitek) na základě poukazu firmy Adrop s.r.o.. Poskytovatel služby jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti jako podnikatel a odpovídá příjemci za újmu, která vznikne při výkonu služby (zážitku) nebo v její souvislosti.

Objednatel

...  je osoba, která u firmy Adrop s.r.o. objedná službu (zážitek) nebo zboží, zejména jí je spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;;

... může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.

Příjemce

... je jím buď přímo objednatel, nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které příjemce služby (zážitku) svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Uzavření smlouvy

…objednávka objednatele je návrhem smlouvy. Smlouva je uzavřena v okamžiku doručení akceptace firmy Adrop s.r.o. objednateli.

Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas. Dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi firmou Adrop s.r.o. a objednatelem. Souhlas může být vyjádřen i konkludentně, tj. zejména rezervováním služby či akceptací rezervace. Do té doby má právo na plnění objednatel, který plnění ve prospěch třetí osoby vyhradil (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela).

2. Ochrana osobních údajů

Firma Adrop s.r.o., provozovatel internetového obchodu, se zavazuje respektovat a chránit Vaše soukromí. Postupujeme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Vyplněním objednávky v internetovém obchodu dává objednatel souhlas k shromažďování, zpracování a archivování osobních a fakturačních údajů.

Osobní a fakturační údaje, potřebné pro komunikaci s objednatelem i příjemcem služby, budou použity v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy. Firma Adrop s.r.o. dále vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání internetového obchodu. Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetového obchodu.

V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednávajícího, tak objednávající prohlašuje, že má předchozí souhlas od příjemce služeb s poskytnutím jeho/jejích osobních údajů.

V případě, kdy je příjemcem někdo jiný, než objednatel, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný jeho výslovný souhlas.

Objednatel či příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách firmy Adrop s.r.o.

Firma Adrop s.r.o. se zavazuje, že osobní a fakturační údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Výjimku představují poskytovatelé služeb a externí dopravci, příp. třetí osoby zajišťující doručení, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a email), nutném pro splnění smlouvy. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Obchodními podmínkami i souhlas s tím, že externí dopravce využívá výše uvedené údaje k účelu doručení objednaného zboží a dále že je oprávněn k tomuto účelu zmocnit i třetí osoby.

Osobní údaje objednatelů či příjemců jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje jsou zpracovávány, shromažďovány a uchovávány elektronicky a nejsou sdíleny s třetími osobami.

Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné stránky a provozovatel není odpovědný za obsah těchto stránek a za služby nabízené na těchto stránkách.

3. Uzavření smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek firmy Adrop s.r.o. zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu. Předmětem smlouvy může být i úplatné poskytnutí zboží, kdy se objednatel zavazuje za toto zboží zaplatit. Smlouva vzniká mezi objednatelem a firmou Adrop s.r.o. akceptací objednávky.

V případě opravy chyb údajů zadaných v internetovém obchodě kontaktujte firmu Adrop s.r.o. Smlouva se uzavírá v češtině, v jiných jazycích po dohodě s firmou Adrop s.r.o. Smlouva je uložena v internetovém obchodě a není k ní přístup. Firma Adrop s.r.o. není vázána žádným kodexem chování, dodržuje smlouvy a zásady dobrých mravů a veřejného pořádku.

Součástí dárkového balíčku je zejména poukaz, tyto Obchodní podmínky, formulář pro odstoupení od smlouvy.

3.1 Objednávka

Objednávku lze realizovat těmito způsoby:

 • Prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě,

 • emailem,

 • telefonicky,

 • osobně.

 

3.2 Potvrzení objednávky

Objednávka provedená v objednávkovém formuláři v internetovém obchodě je doručena do 30 minut od odeslání objednatelem. Akceptace objednávky následuje e-mailem. V ostatních případech objednání je objednávka akceptována bezodkladně. Firma Adrop s.r.o. si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku.

3.3 Balné a dopravné (způsob převzetí)

Firma Adrop s.r.o. se zavazuje dodat dárkový balíček příjemci na místo uvedené v objednávce zejména pomocí externího dopravce dopravce. Místem dodání je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři. Za doručení dárkového balíčku příjemci se považuje jeho převzetí příjemcem nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. Příjemce svým podpisem stvrzuje převzetí dárkového balíčku od dopravce.

Mezi ostatní způsoby dodání patří dodání prostřednictvím držitele poštovní licence, přes výdejní místo, emailem.

3.4 Plnění služeb z poukazu

Objednaná a zaplacená služba (zážitek) bude poskytnuta držiteli poukazu. Poukaz může být převeden na další osobu, přičemž převádějící poukazu je povinen informovat nového příjemce o právech a povinnostech plynoucích ze smlouvy a z těchto Obchodních podmínek. Převod je možný až do chvíle, kdy příjemce uplatní vůči poskytovateli služeb nárok na poskytnutí rezervovaných služeb. Dárkový balíček ani poukaz nemůže být směněn za peníze.

3.5 Platnost poukazu

Doba platnosti je uvedena na poukazu. Platnost poukazu lze prodloužit o dalších 6 měsíců za cenu 450,- Kč a to pouze jednou. Prodloužení je nutné dohodnout telefonicky nebo e-mailem nejpozději v poslední den platnosti. Pokud by v průběhu platnosti poukazu cena služby (zážitku) byla změněna a rozdíl změněné a původní ceny převýšil 450,- Kč, doplatí příjemce tento rozdíl, jinak nebude poukaz prodloužen. Poukazy, kterým uplynula doba platnosti, propadají bez náhrady.

4. Cena a platební podmínky

Firma Adrop s.r.o. a objednatel se dohodli na kupní ceně dárkového balíčku. Cena je uvedená v objednávce v okamžiku uzavření smlouvy. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být objednatelem uhrazena pouze způsoby, které jsou uvedeny v internetovém obchodě. Jiné způsoby úhrady jsou možné pouze dohodou. Platba v hotovosti je možná pouze při osobním odběru dárkového balíčku po předchozí dohodě. Ke kupní ceně bude připočten paušální poplatek stanovený v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky.

5. Dodání (způsob převzetí)

Objednaný poukaz či objednané zboží je expedováno nejpozději do 3 pracovních dnů po splnění těchto podmínek:

 • Akceptace objednávky a

 • přijetí platby ceny na účet firmy Adrop s.ro. .

5.1 Na adresu dodání na dobírku (bez dobírky)

Externí dopravce doručuje dárkové balíčky na dobírku nebo bez dobírky v pracovních dnech do 48 hodin od okamžiku expedice. V případě, že externí dopravce objednatele nezastihne na uvedené adrese, kontaktuje ho telefonicky, v takovém případě doba 48 hodin neplatí.

5.2 Osobní odběr na pobočce

Kupující může po dohodě odebrat dárkový balíček v sídle firmy Adrop s.r.o. kdykoliv v pracovní době, nejpozději do 14 dnů po objednání, pokud není domluveno jinak.

6. Odstoupení od smlouvy

Firma Adrop s.r.o. má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

V případě zrušení poskytování objednané služby ze strany poskytovatele služby. O zrušení služeb je firma Adrop s.r.o. povinna příjemce služeb informovat nejpozději při rezervaci služby. Objednatel má v tomto případě nárok na vrácení zaplacené ceny. Firma Adrop s.r.o. a příjemce jsou dále oprávněni se dohodnout na poskytnutí náhradní služby (zážitku) alespoň v hodnotě původně sjednané služby (zážitku). Příjemce uhradí případný rozdíl.

Z důvodů hrubého porušení povinností objednatelem či příjemcem plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má firma Adrop s.r.o. nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených až do výše 100% z ceny služby (zážitku).

Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

V případě hrubého porušení povinností z uzavřené smlouvy firmou Adrop s.r.o..

Objednatel či příjemce, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po účinnosti smlouvy (akceptace objednávky firmou Adrop s.r.o.), pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, e-mail, telefon atp.), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel či příjemce, který je spotřebitelem využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat firmě Adrop s.r.o. písemně, např. emailem či poštou na formuláři, který je součástí dárkového balíčku.

Objednatel či příjemce, který je spotřebitelem nemá právo odstoupit od smlouvy, jestliže služba (zážitek) byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím doby 14 dní pro odstoupení od smlouvy.

7. Rezervace termínu, storno rezervace

7.1 Rezervace

Rezervace musí být provedena nejpozději dva týdny před zamýšleným uskutečněním služby (zážitku). Rezervací termínu a místa konání se firma Adrop s.r.o. zavazuje zprostředkovat příjemci v dohodnutém rozsahu a kvalitě službu (zážitek) u poskytovatele služby. Rezervace je závazná.

Rezervace termínu a místa konkrétní služby (zážitku) musí být sjednána s firmou Adrop s.r.o. v dostatečném předstihu před koncem platnosti poukazu. Jinak firma Adrop s.r.o. nemůže zaručit poskytnutí objednané služby (zážitku).

7.2 Storno rezervace

a) ze strany firmy Adrop s.r.o.

 • Rezervaci je možné zrušit nejpozději 3 pracovní dny (do 18:00) před sjednaným termínem rezervované služby (zážitku), pokud není uvedeno jinak, a. Objednavatel nebo příjemce má právo na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu bez náhrady újmy.

 • Rezervaci je možné zrušit i 1 - 2 pracovní dny před sjednaným termínem rezervované služby (zážitku). Objednavateli nebo příjemce bude v tomto případě poskytnut náhradní termín a bonus v podobě delšího uskutečnění služby (zážitku), jízdy navíc apod. .

 • Při zrušení rezervace kvůli vyšší moci, kterou je zejména nepřízeň počasí u služeb (zážitků), na jejichž řádné uskutečnění má počasí vliv, má objednavatel nebo třetí osoba právo na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu bez náhrady.

 • Při zrušení rezervace ze strany poskytovatele služeb má firma Adrop s.r.o. právo na zrušení rezervace termínu. Objednavatel či příjemce má právo na sjednání nového termínu v rámci platnosti poukazu bez náhrady,

b) ze strany objednávajícího

 • Rezervaci je možné zrušit 3 pracovní dny (do 16:00) před sjednaným termínem rezervované služby (zážitku) nebo dříve, pokud není stanoveno jinak, a sjednat termín nový v rámci platnosti poukazu.

 • Zrušení rezervace v době od 3 do 2 pracovních dnů (do 16:00) před sjednaným termínem rezervované služby (zážitku) je možné za 50% storno poplatek. Po doplacení ceny dárkového balíčku je možné sjednat nový termín v rámci platnosti dárkového poukazu.

 • Při pozdějším zrušení rezervace dárkový poukaz propadá bez náhrady.

8. Změna, reklamace a odpovědnost za újmu

8.1 Změna

Pokud objednatel nebo příjemce chce službu (zážitek) vyměnit za jinou, je možné vybrat si náhradní službu ve stejné nebo vyšší ceně, než byl zážitek původní. Případný rozdíl v ceně objednatel či příjemce doplatí. Změnu je možné provést do prvního rezervace termínu.

8.2 Reklamace

Reklamaci zprostředkovaných služeb (zážitku) musí objednatel či příjemce uplatnit písemně u společnosti Adrop s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti dnů od provedení služby. Společnost Adrop s.r.o. je povinna oznámit objednateli nebo příjemci své stanovisko k porušení smlouvy nejpozději do 30 dnů od doručení písemné reklamace.

Nevyčerpá-li objednatel nebo příjemce bez zavinění firmy Adrop s.r.o. službu (zážitek), nevzniká nárok na slevu z ceny těchto služeb (pokud není dohodnuto jinak).

8.3 Odpovědnost za újmu

Firma Adrop s.r.o. odpovídá za řádné zprostředkování služeb (zážitků) poskytovaných provozovateli, za řádné a včasné doručení dárkového balíčku a za řádné doručení zboží.

Za provedení služby (zážitku) odpovídá poskytovatel služeb (zážitku). Služba bude poskytnuta v jakosti, která je předepsána právními předpisy, jinak v jakosti, ve které se taková služba u příslušného poskytovatele služeb běžně poskytuje.

Objednatel nebo příjemce se služby (zážitku) účastní na svou vlastní odpovědnost a nebezpečí. Objednatel nebo příjemce musí sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí vybrané služby (zážitku). Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených služeb (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v informacích, které jsou nedílnou součástí každého dárkového balíčku.  

Poskytovatel služby (zážitku) může odepřít poskytnutí služby v případě, že objednatel nebo příjemce popř. další osoby s nimi přítomné budou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. V tomto případě nepřísluší objednateli nebo příjemci náhrada.

Objednatel bere na vědomí, že firma Adrop s.r.o. je zprostředkovatelem jím vybrané služby (zážitku) a případné újmy na zdraví a škody na majetku při realizaci služby (zážitku) je nutno uplatňovat u poskytovatele služby (zážitku).

9. Závěrečná ustanovení

Veškeré materiály a informace v internetovém obchodě jsou výhradně duševním vlastnictvím firmy Adrop s.r.o., případně je jejich oprávněným uživatelem na základě licence. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu. Fotografie se mohou u některých služeb lišit od vlastního průběhu zážitku, nikoliv však nasmlouvaný obsah.

Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinnosti od 16. 4. 2014.

Zpět na hlavní stranu

Poradíme Vám

Radek Holata
tel.: 731 203 000
info@relaxacni-darky.cz

Naše další projekty